» » Εν Εμοί - Εν Εμοί

Εν Εμοί - Εν Εμοί album FLAC

  • Performer: Εν Εμοί
  • Title: Εν Εμοί
  • Genre: Rock
  • Formats: MP1 AA MMF MOD TTA FLAC DTS
  • Released: 1998
  • Style: Alternative Rock, Experimental
  • MP3 album: 1912 mb
  • FLAC album: 1717 mb
  • Rating: 4.1/5
  • Votes: 128
Εν Εμοί - Εν Εμοί album FLAC

ᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς οῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. κεῖνον ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήση ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, θέλω ὁμολογήσει καὶ ἐγώ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ὅποιος δέ με ἀρνηθῆ ἔμπροσθεν ἀνθρώπων, ἐγὼ θέλω ἀρνηθῆ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 εμοι γαρ το ζην χριστος και το αποθανειν κερδος. 22 ει δε το ζην εν σαρκι τουτο μοι καρπος εργου και τι αιρη σομαι ου γνωριζω. 23 συνεχομαι δε εκ των δυο την επιθυμιαν εχων εις το αναλυσαι και συν χριστω ειναι πολλω γαρ μαλλον κρεισσον. 24 το δε επιμενειν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας. 25 και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και παραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως. 28 και μη πτυρομενοι εν μηδενι υπο των αντικειμενων ητις εστιν αυτοις ενδειξις απωλειας υμων δε σωτηριας και τουτο απο θεου. 29 οτι υμιν εχαρισθη το υπερ χριστου ου μονον το εις αυτον πιστευειν αλλα και το υπερ αυτου πασχειν. 30 το ν αυτον αγωνα εχοντες οιον ειδετε εν εμοι και νυν ακουετε εν εμοι. Chapter 2. 1 ει τις ουν παρακλησις εν χριστω ει τι παραμυθιον αγαπης ει τις κοινωνια πνευματος ει τις σπλαγχνα και οικτιρμοι.

Original Word: ἐν Part of Speech: Preposition Transliteration: en Phonetic Spelling: (en) Definition: in, on, at, by, with Usage: in, on, among. 1722 en (a preposition) – properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within). ν, a preposition taking the dative after it; Hebrew בְּ; Latinin with ab. English in, on, at, with, by, among. Winers Grammar, § 48 . Buttmann, 328f (282f)) It is used

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή . 24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν,- νῦν δὲ.

ἐν Χριστῷ ζωὴ φύεται μὲν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαμβάνει· τελειοῦται δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, ἐπειδὰν εἰς ἐκείνην ἀφικώμεθα τὴν ἡμέραν. αὶ οὔτε ὁ βίος οὗτος τελείως δύναται ταύτην ἐνθεῖναι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς, οὔτε ὁ μέλλων μὴ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαβών. 4. Ὅτι ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ ζῶσιν οἱ ἅγιοι τὴν ἐν Χριστῷ ζωήν. ιὰ ταῦτα τοίνυν, οὐ διατεθῆναι μόνον καὶ παρασκευασθῆναι πρὸς τὴν ζωήν, ἀλλ’ ἤδη καὶ ζῆν κατ’ ἐκείνην καὶ ἐνεργεῖν ἔξεστι τοῖς ἁγίοις ἐν τῷ παρόντι. πιλαβοῦ γάρ, φησί, τῆς αἰωνίου ζωῆς, Τιμοθέῳ γράφων ὁ Παῦλος. αί· Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός. αὶ ὁ θεῖος Ἰγνάτιος· Ἔστιν ὕδωρ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί · καὶ πολλῶν τοιούτων ἡ Γραφὴ γέμει. 5. Παρὰ πάντα δὲ ταῦτα, ὅταν αὐτὴ ἡ ζωὴ συνεῖναι μέχρι παντὸς ἐπαγγέληται τοῖς ἁγίοις·

4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. αθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. John 15:3 John 15 John 15:5. In Context Parallel Compare.

μοὶ (emoi) - 93 Occurrences. Matthew 10:32 PPro-D1S GRK: ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν INT: will confess in me before. Matthew 11:6 PPro-D1S GRK: σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί INT: shall fall away in me. Matthew 18:26 PPro-D1S GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ πάντα INT: have patience with me and all. Matthew 18:29 PPro-D1S GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ ἀποδώσω INT: Have patience with me and I will pay. Matthew 25:40 PPro-D1S GRK: τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε INT: the least to me you did Mark 14:27 Ppro-D1S GRK: σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ INT: you will fall away in me on the. Luke 4:6 PPro-D1S GRK: αὐτῶν ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ INT: of them for to me it has been delivered and. Luke 7:23 PPro-D1S GRK: σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί INT: shall fall away in me. Luke 8:28 PPro-D1S GRK: εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί INT: said What to me and to you.

Tracklist

1 Γυαλόχαρτα 4:47
2 Όπως Όλοι Εμείς 4:05
3 Το Βιβλίο Των Ηρώων 3:13
4 Β' Διαλογή 5:26
5 Η Ροή 3:54
6 Μέρα Τη Μέρα 2:20
7 Απόλυτα Αργό 3:27
8 Ήρεμο Ταξίδι 4:30
9 Λήθαργος 2:15
10 Να Μην 2:53
11 Γενιά Του '80 2:07
12 Ναί Μωέ 1:47
Related to Εν Εμοί - Εν Εμοί albums: